Norsk Mustang Clubs statutter/vedtekter pr. mars 2018.  

 

§ 1 Generelt

Organisasjonens offisielle navn er Norsk Mustang Club.
NMC ble stiftet da vi feiret Mustangens 30 års jubileum 17.04.94
Klubben har sitt hovedsete i Oslo/Akershus.
NMC er en klubb for Ford Mustang eiere og andre med interesse for Mustang.
Klubben er åpen for alle årsmodeller og typer av Ford Mustang, i fra 64 ½ og oppover.
Alt fra hardtop med sekser til Boss 429, originale og racing.  

§ 2 Formål

NMC arbeider for å fremme interessen for biler av typen Ford Mustang.
Videre arbeider NMC med å skape/holde ved like et godt Mustang-miljø i Norge.
NMC har og skal ha ett omfattende register over Mustanger i Norge.
NMC jobber hele tiden med å få til gode rabattavtaler på deler, arbeid og andre tjenester.
Vi har allerede gode rabatter hos flere anerkjente leverandører og firmaer.
NMC gir ut medlemsblad 4 ganger i året. Mustang infoen inneholder navn på kontaktpersoner i klubben, tekniske tips, artikler, tips om kjøp og salg, terminlister, aktiviteter o.s.v.
NMC arrangerer 4 egne treff i året, samt att vi deltar med stands på en rekke andre lokale treff.

§ 3 Medlemskap

§ 3.1 Innmelding

Innmelding i NMC skjer ved å fylle ut innmeldingsblanketten og betale medlemskontingenten.
Enkeltmedlemskap gjelder for en person.
Familiemedlemskap gjelder for inntil to voksne (med samme adresse) og deres barn til og med det året de fyller 18 år.
Husk å oppgi navn og fødselsdato på alle!
Juniormedlemskap gjelder enkeltpersoner under 18 år som ønsker et individuelt medlemskap.  Disse vil få tilsendt medlemsblad på lik linje med andre hovedmedlemmer. Innmelding etter 1. oktober gjelder ut året, samt kommende år.
Medlemmet plikter å sende NMC melding ved endring av navn og/eller adresse senest 1 mnd. etter at endringen har trådt i kraft. Videre bes om at det gis melding dersom registrert familiemedlem flytter og således ikke lengre skal inneha familiemedlemskap i NMC.

§ 3.2 Kontingent

Vurdering og fastsettelse av medlemskontingenten skal være en fast sak på Årsmøte. Enkeltmedlemskap og familiemedlemskap koster det samme, juniormedlemskap koster kr 100,- første året, utover dette: halv pris av fastsatt kontingent.
Kontingenten innbetales til bankgiro: 5083.06.40719.
Kontingenten kan også betales direkte til klubben på arrangementer der klubben er representert.

§ 3.3 Æresmedlemskap

Kriteriene for at dette deles ut er at man må ha sittet minimum 10 år i sentrale posisjoner i NMC, samt en vurdering av kandidatens innsats for klubben i denne perioden.

§ 3.4 Eksklusjon

NMC ved styret har rett til å ekskludere medlemmer som:
Ved sin oppførsel eller gjerninger skader klubbens renommé utad. Dette skjer skriftlig.
Den eller de ekskluderte kan søke om å få igjen medlemskapet etter 2 år.

§ 4 Valg

§ 4.1 Valg

Vedtekter ved valg av styremedlemmer og formann i Norsk Mustang Club.
Styrerepresentanter velges for en periode på 2 år.
Valg foretas allikevel hvert år, men da kun over halvparten av styrerepresentantene.
Dette for å sikre kontinuitet i styret. Unntak kan forekomme.
Kun hovedmedlemmer som møter på NMC’s årsmøte har stemmerett ved valg av styrerepresentanter.
Formannen skal velges på årsmøtet. De andre styremedlemmene som blir valgt inn i styret konstituerer seg på første styremøte etter valget.
Valgkomitéen i Norsk Mustang Club, heretter kalt: Valgkomitéen i NMC.
Valgkomitéens medlemmer velges på/av årsmøtet for en tidsperiode på to år.
Den bør bestå av folk med stort kontaktnett og forståelse av betydningen av sitt verv.
Valgkomitéen skal bestå av minimum to personer, helst tre og alle i komiteen skal være medlem av NMC samt ha betalt medlemskontingent for det året de sitter.
Komitéen skal ha en leder som sørger for at arbeidet igangsettes.
Lederen vil også være kontaktperson overfor det sittende styret da denne kommunikasjonen er viktig for at komitéen skal kunne utføre sin oppgave.
En valgkomité skal fremme forslag til årsmøtet om aktuelle kandidater til verv i NMC.
Valgkomiteen har en viktig oppgave og et stort ansvar for finne dyktige og entusiastiske kandidater og dermed legge grunnlaget for driften i NMC.
Komitéen velges selv av årsmøtet og svarer kun for dette.
Da styremøtene vil bli holdt sentralt på Østlandet, hvor styret har sitt hovedsete, må dette tas hensyn til ved valg av nye styremedlemmer eller formann.
Styret skal bestå av seks personer, men i overgangsperioder kan det bestå av syv.
Hvem som er på valg vil framgå av vedtekter og årsmøteprotokoll.
I periodene mellom årsmøtene er det som regel styret selv som erstatter styremedlemmer og andre som av ulike årsaker ikke fullfører perioden.
Styret kan i slike tilfeller gjerne involvere valgkomiteen, i det minste holde den informert.
I en frivillig organisasjon med demokratiske valg, blir kvaliteten på arbeidet bestemt av kvaliteten på de tillitsvalgte.
Det er valgkomiteens oppgave å finne entusiastiske og dyktige kandidater.
I tillegg til motivasjon må kandidatene ha kompetanse som gjør vedkommende egnet for oppgaven. Styret må settes sammen av mennesker med egenskaper som utfyller hverandre i forhold til oppgavene. Styremedlemmer bør rekrutteres fra ulike miljøer for å sikre mangfold.
Sammensetningen må ellers vurderes i forhold til alder, kjønn, kontinuitet, kompetanse og personlig egnethet. Ved siden av de som har ideer og er igangsettere må styret også bestå av noen med evne til å gjennomføre rutineoppgaver og holde den røde tråden.
Vedtektene, årsmøteprotokollen, og en oversikt over hvem som er på valg, klargjør omfanget av valgkomiteens arbeid. Styret i NMC konstituerer seg selv på første styremøte etter valgt bortsett fra formannsvervet som velges direkte på årsmøtet.
Valgkomiteens arbeidsmåte:
Når valgkomiteen igangsetter arbeidet, i god tid før årsmøtet, gjøres en henvendelse til styremedlemmer på valg om hvordan de stiller seg til gjenvalg.
Da oppnås en grov oversikt over omfanget av oppgaven. Skal valgkomiteen gjøre jobben tilfredsstillende bør også nye kandidater vurderes i forkant av komiteens innstilling.
For å gjøre arbeidet enklere for valgkomiteen er det en fordel at oppgavene i NMC er formulert relativt tydelig. Aktuelle kandidater må få vite hva de går til, de må ha kunnskap om NMC, omfanget av arbeidsoppgavene og hvordan klubben har tenkt å utvikle seg videre.
En samtale med aktuelle kandidater på forhånd vil som regel vise om de innehar riktig:
Motivasjon, kompetanse, og ikke minst gode holdninger overfor alle medlemmer i NMC samt har tid til oppgaven.
Har vedkommende mange andre interesser, er i gang med husbygging, etablering av familie, oppstart av utdanning/videreutdanning er det stor mulighet for at det er vervet i NMC som blir skadelidende når tiden kniper. I arbeidet med å finne riktige kandidater bør en unngå ukjente, og overdrevent positive og entusiastiske folk som dukker opp på puben og melder sin interesse.
Utfordringen er å finne den riktige pedagogiske innfallsvinkelen, men det er lettere å få ja dersom en spør direkte og formidler ærlig og konkret hva vervet medfører av arbeid, oppgaver og tidsbruk.
Det å sitte i et verv i en klubb er frivillig arbeid. Det som kan få folk til å utføre oppgavene er at de føler vervet gir dem noe tilbake, at de har tid og at de opplever det meningsfylt.
Respekter derfor at folk sier nei.
Er vedkommende en ressursperson, noter navnet og spør evt. neste år, da ting kan endre seg.
Årsmøtet:
Det er vedtektsfestet at valgkomiteens innstilling skal være klar slik at den kan sendes ut sammen med årsmøtepapirene. I virkeligheten presenteres ofte valgkomiteens innstilling på årsmøtet.
Sittende styremedlemmer som har signalisert ønske om å være med videre, men som valgkomiteen ønsker å bytte ut, må få informasjon om dette før innstillingen foreligger.
Komiteen skal vurdere de kandidatene som blir foreslått, og ut ifra det presenterer komiteen sin innstilling av kandidater til styret på årsmøtet, og det er kun disse det skal stemmes over!
Dersom innstillingen følger årsmøtepapirene er deler av manuskriptet gitt, men komiteen bør i tillegg presentere hvordan komiteen har jobbet og gi en slags kronologisk gjennomgang av hva som er gjort.
I presentasjonen av kandidatene bør det begrunnes skriftlig og muntlig hvorfor kandidatene er innstilt.
Navn på kandidat til styremedlem/formann må være innsendt innen det tidspunkt som står i innbydelsen til årsmøte i NMC. Det er ikke mulig med benkeforslag.

§ 4.2 Valg av klubbverter

Prosedyre for utnevnelse av klubbverter i Norsk Mustang Club.
Alle medlemmer i NMC kan stille forslag om utnevnelse av klubbvert i ett område hvor NMC tidligere ikke har vært representert via en vertsfunksjon.
Kandidaten må være betalende medlem i NMC.
Ved skifte av klubbvert i et område med eksisterende klubbvert skal dette gjøres i forståelse med eksisterende klubbvert, eller etter eksiterende klubbverts ønske om å fratre.
Hvis det er flere kandidater til vervet, skal det innkalles til allmøte for de som naturlig sogner til eksisterende klubbverts distrikt, og holde avstemning/valg.
Her må også kandidaten være medlem av NMC, og alle stemmeberettigede må også være medlemmer av NMC. Lokale lister vil bli tilsend ved forespørsel.
Navn på kandidat til klubbvert må være innsendt innen det tidspunkt som står i innbydelsen til årsmøte i den krets/landsdel det gjelder. Det er ikke mulig med benkeforslag.
Klubbverter velges i utgangspunktet for en periode på 2 år.
Hvis det ikke kommer opp en motkandidat etter 2 år kan sittende klubbvert gjenvelges eller bli sittende for flere perioder, til vedkommende ønsker å gå av, eller at det kommer opp en motkandidat.
Da blir det et vanlig valg, slik som beskrevet tidligere i denne prosedyren.
Utnevnelse/valg av klubbvert skal godkjennes av styret i NMC på første ordinære styremøte.

§ 5 Regnskap

Årsregnskap skal godkjennes av revisor.
Godkjent årsregnskapet skal fremlegges på årsmøtet.
Uttak eller betaling av beløp inntil kr 20.000,- kan godkjennes av en av følgende: Formann, nestformann, sekretær eller kasserer. 
Ved uttak av eller betaling av regninger som overstiger kr. 20.000,- kreves godkjenning og underskrift fra to styremedlemmer. Disse to er: Kasserer og i tillegg enten formann, nestformann eller sekretær. 
NMC er selveiende og ingen enkeltpersoner kan disponere over NMC’s formue eller har krav på utbetaling av overskudd, ei heller hefter for dens gjeld mv.

§ 6 Opphør

Ved ett evt. opphør av klubben skal det oppnevnes ett avviklingsstyre.
Dette skal bestå av det sittende styret samt 2 utenforstående medlemmer.
Bankinnskudd og andre eiendeler skal oppbevares i 3 år. Om ikke klubben har gjenoppstått innen denne tid, gis pengene til en organisasjon eller forening som jobber med eller for trafikkskadde.

§ 7 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.
Forslag om vedtektsendringer skal fremgå av sakslisten til årsmøtet.
Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer på årsmøtet. 

 Vi gjør oppmerksom på at alle verv/funksjoner utføres på egen fritid og ber om at tlf.henvendelser foretas mellom kl 18:00 og 21:00.

 

Norsk Mustang Club Bankgiro nr. 5083.06.40719
Postboks. 3041 Vårt org.nr. 996 021 254
3501 Hønefoss  
E-postadresse: styret@norskmustangclub.no  

Takk for at du besøker Norsk Mustang Club’s hjemmesider. Formålet med denne siden er å lage en informasjonskanal for NMC’s medlemmer og andre mustang entusiaster.

Norsk Mustang Club ble stiftet, da vi feiret Mustangens 30 års jubileum 17.04.1994.

NMC er en klubb for mustangeiere og andre med interesse for Mustang. Vi er i dag ca. 1000 hovedmedlemmer, og i tillegg kommer ca. 300 familiemedlemmer. Her ønsker vi alle som har eller ønsker seg en Mustang, i fra 64 ½ og nyere, uansett type eller stand, hjertelig velkommen! Alt fra Hard-top med sekser, Boss 429, Shelby, originale eller racing. Rett og slett…. ALLE MODELLER OG TYPER!!

Innmelding i NMC skjer ved å fylle ut innmeldingsblanketten som ligger under «Bli medlem» her på hjemmesiden.

Medlemskontingenten koster kr. 400,- og betales inn til kontonummer:  5083.06.40719. Enkeltmedlemskap eller familiemedlemskap koster det samme. Familiemedlemskap kan inngås av enkeltpersoner, med ektefelle eller samboer, samt deres barn under 18 år. Husk å oppgi navn og fødselsdato på alle ved innmelding! Innmelding og betaling kan også gjøres på arrangementer der klubben er representert. Innmelding etter 1. oktober gjelder ut året samt kommende år.

Vår registeransvarlig har oversikt over mer enn 4000 Mustanger som er i Norge. NMC har opprettet et omfattende register over Mustanger som er her i landet, og vår registeransvarlig tar mer enn gjerne i mot all informasjon om nye Mustanger, samt eierskifte. Kontakt: register@norskmustangclub.no

Vi jobber hele tiden med å få til gode rabattavtaler på deler, rekvisita, og verktøy. Klubbens medlemmer har allerede 10-40% rabatt hos flere anerkjente leverandører.

NMC gir ut medlemsblad 4 ganger i året. Mustang Infoen inneholder tekniske tips, treffrepotasjer,  terminlister, aktiviteter osv. Det er bare å sende inn stoff, jo mer jo bedre. Send til: mustanginfo@norskmustangclub.no

Vi har klubbverter for de fleste landsdeler, og konsulenter som har meget god kjennskap til de forskjellige modellene. Se våre hjemmesider: www.norskmustangclub.no.

NMC arrangerer Swap-Meet i April, Vårtreff i Mai, Mustang Speed Week med Bilutstilling – Ferdighetskjøring – Street Legal i Juli, samt «høsttreff» i Halden og Trondheim. Hvis det er noe du lurer på så kontakt: styret@norskmustangclub.no Vi deltar også med egne stands på flere andre treff.

NMC har også ett veldig bra utvalg av klubbeffekter. Se: www.norskmustangclub.no. Vi har t-skjorter i flere varianter, gensere, capser, paraplyer, klistremerker, og tøymerker.

Det har blitt delt ut æresmedlemskap i klubben. Æresmedlemskapet kan deles ut til personer som har vært minimum 10 år i sentrale posisjoner i NMC, og som under denne tiden har gjort en ekstraordinær innsats for klubben. Vurderingen foretas av styret i NMC.

Ønsker du ytterligere informasjon, eller har forslag til aktiviteter eller annet som NMC bør engasjere seg i, skriv, eller send en E-mail. Ikke vær redd for å ta kontakt, for vi er der for våre medlemmer, og for de som ønsker å komme inn i Mustangfamilien.

Velkommen skal du/dere være. 🙂

NORSK MUSTANG CLUB. POSTBOKS 3041. 3501 HØNEFOSS.
E-Mail adresse: styret@norskmustangclub.no