Vedtekter Norsk Mustang Club – Orgnr: 996 021 254 

gjeldende fra 02.02.2019

§ 1 Generelt:

Organisasjonens offisielle navn er Norsk Mustang Club.
NMC ble stiftet da vi feiret Mustangens 30 års jubileum 17.04.94
Klubben har sitt hovedsete i Oslo/Akershus.
Kun fossildrevne Ford Mustang har adgang til NMC treff.
NMC er en klubb for Ford Mustang eiere og andre med interesse for Mustang.
Klubben er åpen for alle årsmodeller og typer av Ford Mustang, i fra 64 ½ og oppover.
Alt fra hardtop med sekser til Boss 429, originale og racing.  

§ 2 Formål:

NMC arbeider for å fremme interessen for biler av typen Ford Mustang.
Videre arbeider NMC med å skape/holde ved like et godt Mustang-miljø i Norge.
NMC har og skal ha ett omfattende register over Mustanger i Norge.
NMC jobber hele tiden med å få til gode rabattavtaler på deler, arbeid og andre tjenester.
Vi har allerede gode rabatter hos flere anerkjente leverandører og firmaer.
NMC gir ut medlemsblad 4 ganger i året. Mustang infoen inneholder navn på kontaktpersoner i klubben, tekniske tips, artikler, tips om kjøp og salg, terminlister, aktiviteter o.s.v.
NMC arrangerer 4 egne treff i året, samt att vi deltar med stands på en rekke andre lokale treff.

§ 3 Medlemskap

§ 3.1 Innmelding

Innmelding i NMC skjer ved å fylle ut innmeldingsblanketten og betale medlemskontingenten.

Enkeltmedlemskap gjelder for en person.

Familiemedlemskap gjelder to voksne og deres barn til og med det året de fyller 18 år!
Husk å oppgi navn og fødselsdato på alle!

Juniormedlemskap gjelder enkeltpersoner under 18 år som ønsker et individuelt medlemskap.  Disse vil få tilsendt medlemsblad på lik linje med andre hovedmedlemmer. Innmelding etter 1. oktober gjelder ut året, samt kommende år.
Medlemmet plikter å sende NMC melding ved endring av navn og/eller adresse senest 

1 mnd. etter at endringen har trådt i kraft. Videre bes om at det gis melding dersom registrert familiemedlem flytter og således ikke lengre skal inneha familiemedlemskap i NMC.

§ 3.2 Kontingent

Vurdering og fastsettelse av medlemskontingenten skal være en fast sak på årsmøte. Enkeltmedlemskap og familiemedlemskap koster det samme, juniormedlemskap koster kr 100,- første året og deretter betales halv pris av fastsatt kontingent.
Kontingenten innbetales til bankgiro: 5083.06.40719.

Kontingenten kan også betales direkte til klubben på arrangementer der klubben er representert.

§ 3.3 Æresmedlemskap:
Kriteriene for at dette deles ut er at man må ha sittet minimum 10 år i sentrale posisjoner i NMC, samt en vurdering av kandidatens innsats for klubben i denne perioden.

§ 3.4 Eksklusjon:

NMC ved styret har rett til å ekskludere medlemmer som:
Ved sin oppførsel eller gjerninger skader klubbens renommé utad. Dette skjer skriftlig.
Den eller de ekskluderte kan søke om å få igjen medlemskapet etter 2 år.

§ 4 Valg 

§ 4.1 Valg av representanter til styret:

Hvem som er på valg vil framgå av vedtekter og årsmøteprotokoll. 

Styret skal bestå av seks representanter, men i overgangsperioder kan antallet utvides.

Styrerepresentanter velges for en periode på 2 år.

Valg foretas likevel hvert år, men da kun over halvparten av styrerepresentantene, dette for å sikre kontinuitet i styret.

Styreformann skal velges på årsmøtet. Andre styremedlemmer som blir valgt inn i styret konstituerer seg på første styremøte etter valget.

§ 4.2 Valg av representanter til valgkomitéen:

En valgkomité skal fremme forslag til årsmøtet om aktuelle kandidater til verv i NMC og skal bestå av minimum to representanter, helst tre.

Valgkomitéen velges av årsmøtet og svarer kun for dette.

Representanter til valgkomitéen velges på/av årsmøtet for en tidsperiode på to år.
Valgkomitéen skal ha en leder som sørger for at arbeidet igangsettes.

§ 4.3 Valg av klubbverter

Alle medlemmer i NMC kan stille forslag om utnevnelse av klubbvert i ett område hvor NMC tidligere ikke har vært representert via en vertsfunksjon.
Ved skifte av klubbvert i et område med eksisterende klubbvert skal dette gjøres i forståelse med eksisterende klubbvert, eller etter eksiterende klubbverts ønske om å fratre.
Hvis det er flere kandidater til vervet, skal det innkalles til allmøte for de som naturlig sogner til eksisterende klubbverts distrikt, og holde avstemning/valg. Lokal oversikt over stemmeberettigede vil bli tilsend ved forespørsel.
Navn på kandidat til klubbvert må være innsendt innen det tidspunkt som står i innbydelsen til årsmøte i den krets/landsdel det gjelder. Det er ikke mulig med benkeforslag.
Klubbverter velges i utgangspunktet for en periode på 2 år.
Hvis det ikke kommer opp en motkandidat etter 2 år kan sittende klubbvert gjenvelges eller bli sittende for flere perioder, til vedkommende ønsker å gå av, eller at det kommer opp en motkandidat.
Da blir det et vanlig valg, slik som beskrevet tidligere i denne prosedyren.
Utnevnelse/valg av klubbvert skal godkjennes av styret i NMC på første ordinære styremøte.

§ 4.4 Annet:

I periodene mellom årsmøtene er det som regel styret selv som erstatter representanter av styret og valgkomitéen som av ulike årsaker ikke fullfører perioden.

For å stille til valg som representant til styret, valgkomitéen eller som klubbvert må en være gyldig medlem av NMC og ha betalt medlemskontingent på det tidspunkt en stiller til valg.  Likeledes er det et krav om at medlemskontingent betales for perioden representanten innehar vervet.

Kun hovedmedlemmer som møter på NMC’s årsmøte har stemmerett ved valg av representanter til styret og valgkomitéen. Hovedmedlemmet skal også ha innbetalt medlemskontingent for det året årsmøtet finner sted. Samme betingelser gjelder ved lokalt valg av klubbvert.

Valg av revisor gjøres på årsmøtet.

§ 5 Regnskap:

Årsregnskap skal godkjennes av revisor.
Godkjent årsregnskapet skal fremlegges på årsmøtet.
Uttak eller betaling av beløp inntil kr 20.000,- kan godkjennes av en av følgende: Formann, nestformann, sekretær eller kasserer.
Ved uttak av eller betaling av regninger som overstiger kr. 20.000,- kreves godkjenning og underskrift fra to styremedlemmer. Disse to er: Kasserer og i tillegg enten formann, nestformann eller sekretær.
NMC er selveiende og ingen enkeltpersoner kan disponere over NMC’s formue eller har krav på utbetaling av overskudd, ei heller hefter for dens gjeld mv.

§ 6 Opphør:

Ved ett evt. opphør av klubben skal det oppnevnes ett avviklingsstyre.
Dette skal bestå av det sittende styret samt 2 utenforstående medlemmer.
Bankinnskudd og andre eiendeler skal oppbevares i 3 år. Om ikke klubben har gjenoppstått innen denne tid, gis pengene til en organisasjon eller forening som jobber med eller for trafikkskadde.

§ 7 Vedtektsendringer:

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.
Forslag om vedtektsendringer skal fremgå av sakslisten til årsmøtet.
Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer på årsmøtet.